Kurumsal

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

VEDAT KOSAL

                                              MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

 

VEDAT KOSAL

MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

KAPSAM, KURULUŞ VE İSİMLENDİRME

 

Madde 1-   Bu yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, amacı, işlevi, örgütlenmesi, personel yönetimi, idarî, malî işleyişi ile merkez bünyesinde yapılacak bilimsel araştırma, uygulama ve çalışmalara ilişkin kurallarla çalışma esaslarını belirler.

 

Merkez, Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi adını taşır. Ulusal ve uluslararası yazışmalar veya temsillerde “YTÜ – VEKOM” kısa adı/ tanıtım logosu/ başlığı da kullanılabilir.

 

Bu yönetmelik metninde yer alan YTÜ/üniversite, Yıldız Teknik Üniversitesi’ni; Rektör/Rektörlük,  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nü; Senato, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nu; VEKOM/Merkez, Vedat Kosal Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni; Başkan/Başkan Yardımcısı/Yönetim Kurulu/Danışma Kurulu,  VEKOM Başkanını/Başkan Yardımcısını/Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu temsil eder.

 

AMAÇ:

 

Madde 2 -  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan merkezin amacı, bünyesinde Vedat Kosal’ın anısının yaşatılması, O’nun gerek piyano icracılığının, gerekse müzik araştırmacılığı alanındaki entelektüel çaba ve çalışmalarının gelecek nesillere bir örnek oluşturmasını sağlamanın yanısıra; müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; yine bu alanda üniversiteye kaynak yaratmak, ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, müzik eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.

 

YASAL DAYANAK VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

Madde 3 - Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 2880 sayılı kanunla değişik 7/ d-2  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4 -  Merkez, amacı doğrultusunda :

 

a)     Bütün tür ve dalları itibarı ile müzik bilimi ve sanatının ulusal ve uluslararası düzeyde   geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlar; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlar, düzenler, yönlendirir, katılır, destekler ve bu yolda maddî ve aynî destekler alır,

b)    Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik bilim ve sanatının geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturur ve  planlar; talep edildiğinde fakülte ve bölümlerin müzikle ilişkili projelerine katkıda bulunur,

c)     Amacına yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yolunda  yurt içi ve dışındaki benzer  kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak bilimsel - sanatsal proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunur,

d)    Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenler.

e)     Müzik  bilim ve sanatına ilişkin  tüm bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel – sanatsal çalışmalar düzenler, düzenlenen çalışmalara katılır; görsel - işitsel, süreli – süresiz  yayınlar yapar veya yapılmasına destek olur,

f)      Müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma – yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, broşür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları, vb., yazılı – sesli – görsel dokümanın yer aldığı müzik belgeliği; müziğe ve müzikçilere ilişkin her türlü obje, kişisel eşya vb., koleksiyon ve müze malzemesi ile çalgı birikimleri oluşturur. Bu birikimleri araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunar, müzik araştırmaları  ile eğitimini en geniş anlamda destekler,

g)     Müzik alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapar,

h)    Müzik alanındaki çalışmaları ve  eğitimi destekleme yönünde, başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere  burslar, ödüller  verir, verilmesini teşvik eder.

MERKEZİN ÜNİVERSİTE ÖRGÜT ŞEMASI İÇİNDEKİ YERİ ve YÖNETİMİ

 

Madde 5 - Merkez, hiyerarşik olarak Rektöre bağlı bir merkez başkanı tarafından yönetilen bir araştırma ve uygulama birimi olarak, üniversite örgüt şeması içinde yerini alır. Merkez yönetimi, üniversitenin diğer fakülte, bölüm ve enstitüler gibi birimleri ile bunları yöneten dekan, bölüm başkanı, enstitü müdürü gibi yöneticiler bakımından,  bir “staff” ilişkisi ve işlevine sahiptir.

 

VEKOM’da benimsenen yönetim anlayışı, yıllık bazda önceden saptanan çıktılara ulaşabilmeye önem veren ve  amaçlara göre yönetim olarak tanımlanan yönetim ilkesidir.

 

MERKEZİN YÖNETİM ORGANLARI

 

Madde 6- Merkez yönetim organları aşağıdaki gibidir:

 

a)     Merkez Başkanı,

b)    Başkan Yardımcısı,

c)     Yönetim Kurulu,

d)    Danışma Kurulu.

 

MERKEZ BAŞKANI

 

Madde 7- Merkez Başkanı Üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde görev yapan doçent veya profesörler arasından, Uygar Merkezleri Üst Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından dört yıl için atanır. Süresi sona eren başkan tekrar görevlendirilebilir.

Başkan, kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil bırakır. Başkanlığa vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Başkanın görevi sona erer. Başkanın görevden alınmasında veya Başkanın süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Başkanın süresini doldurmak üzere yeni bir Başkan görevlendirilir.

 

BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ

 

Madde 8 – Merkez Başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

a)     Başkan, Vedat Kosal Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni  temsil eder. Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını, her yıl katılımlı yaklaşım ile, üniversitenin tüm fakülte dekanları ile görüşerek ve fakültelerinin  müzik alanı  ile bağlantılı proje önerileri olup olmadığı yolundaki  tavsiye ve önerilerini  alarak hazırlar. Gerek fakültelerin önerilerini, gerekse kendisinin önererek onay aldığı görüşlerini, ortaklaşa  gerçekleştirilmesi planlanan  amaçlara dönüştürür ve Merkezin  yıllık faaliyet planı içinde yer verir.

b)    Yönetim kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,

c)     Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunar,

d)    Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurar,

 

e)     Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlar, yürütür ve denetler,

f)      Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunar,

g)     Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde oluşturulan bütçeyi, Uygar Merkezleri Üst Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile kullanır,

h)    Merkez Yönetim Kurulu tutanaklarını Uygar Merkezleri Üst Kurulu’na sunar.

 

BAŞKAN YARDIMCISI

 

Madde 9- Uygar Merkezleri Üst Kurulu, Merkez Başkanının önereceği, Merkezde görevli öğretim üyelerinden birini dört yıl için Başkan Yardımcısı olarak seçer.

 

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

 

Madde 10- Başkan Yardımcısı, Başkanın idârî ve mâlî konulardaki yardımcısıdır. Merkezin bilumum yazışmalarının takibi ile  muhasebe kayıtlarının doğru olarak tutulması Başkan Yardımcısı’nın görev ve sorumluluğundadır. Başkan Yardımcısı, Başkan ile işbiriliği içerisinde merkezin etkinliklerini yürütür. Merkez Başkanının vereceği görevleri yapar, Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda, Başkan adına merkezi temsil eder.

 

YÖNETİM KURULU

 

Madde 11- Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Başkanı, Başkan Yardımcısı ile üç öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunu oluşturan öğretim elemanları, Merkez Başkanının önereceği adaylar arasından Uygar Merkezleri Üst Kurulu tarafından seçilir ve Rektör onayı ile göreve başlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan  veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Başkanı tarafından önerilen adaylar arasından seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 12- Yönetim Kurulu, Merkez Başkanının çağrısı üzerine en geç üç ayda bir kez olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b)    Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c)     Merkezin bütçesini hazırlayarak, Uygar Merkezleri Üst Kurulu’na sunmak,

d)    Eğitim, yarışma, vb. programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi vb. belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek, Uygar Merkezleri Üst Kurulu’na sunmak.

 

DANIŞMA KURULU  VE GÖREVLERİ

 

Madde 13- Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Uygar Merkezleri Üst Kurulu tarafından uygun görülen, üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Başkanının çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 

KADROLAR

 

Madde 14- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Başkanının önerisi üzerine, Rektör tarafından tahsis edilen kadrolara yapılacak atamalar ile sözleşmeli personel ve 2547 sayılı kanunun 13/b maddesine göre görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. Merkez personeli, Merkezin amaç ve faaliyetleri alanına giren işlerin aksamadan, verimlilikle yürütülmesinden sorumlu olup, başarı değerlendirmeleri, her yıl açık performans değerlendirmesi biçiminde gerçekleştirilir.

 

MĀLî HÜKÜMLER

 

Madde 15- YTÜ-VEKOM’un Madde 16 ve 17’de belirtilen ayni ve nakdi gelir ve gider unsurlarına ilişkin iş ve işlemler YTÜ Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilir.

 

Madde 16- Merkezin gelirleri şu kalemlerden oluşur:

a)     Düzenlenecek eğitim  programlarından ve sanatsal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

b)    Merkez  tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler,

c)     Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenekler,

d)    Merkez tarafından yürütülen araştırma projelerinden elde edilen gelirler,

e)     Döner sermaye kapsamında yapılan işlerden elde edilen gelirler,

f)      Merkeze yapılacak hertürlü aynî ve nakdî bağışlarla diğer yardımlar.

Madde 17- Merkezin giderleri şu kalemlerden oluşur:

 

a)     Merkezin fiziki alt yapısını oluşturmak için yapılan harcamalar (makine, techizat, büro donanımları, enstrüman ve bina yatırımları)

b)    Sözleşmeli personel için ödenecek maaş ve ücretler,

c)     Eğiticiler, jüri ve seçici kurul vb. üyelerine ödenecek ücretler,

d)    Merkez personelinin yurtiçi-yurtdışı yolluk, vb. harcamaları,

e)     Uluslararası kuruluşlara ve yayınlara yönelik üyelik aidatları, abone ücretleri ile katılım payları,

f)      Görsel-işitsel yayın, basım, telif, yapım vd. giderleri,

g)     Döner sermaye çerçevesinde yapılan harcamalar,

h)    Posta, telefon, taşıma, kırtasiye vb. giderler.

i)       Bilimsel-sanatsal toplantı, kurs, seminer vb. faaliyetler için yapılan harcamalar,

j)       Başarılı çalışmalar yapan bilim insanı, öğrenciler ve kişilere  verilen ödüller,

k)    Sarf malzemeleri, kira giderleri ve hizmet alımı giderleri,

l)       Yönetim kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar,

 

Madde 18- Merkezin bütçesi, Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra Uygar Merkezleri Üst Kuruluna sunulur. Uygar Merkezleri Üst Kurulu yapacağı  inceleme sonucunda görüşlerini Rektörlük onayına sunar. Merkezin Bütçe harcamalarında îtâ âmiri Rektör veya yetkisini devredeceği kişi ya da kuruldur.

 

MERKEZİN FESHİ

 

Madde 19- Merkez, Uygar Merkezleri Üst Kurulunun  Merkezin işlevini yitirdiğine ilişkin gerekçeli raporu ve önerisi  üzerine, YTÜ Senatosu kararı ile feshedilir. Bu durumda merkezin maddi varlıkları Rektörlükçe ilgili birimlere devredilir.

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 20- Vedat Kosal Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik, YTÜ Senatosu’nun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

Madde 21- Bu yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi  Rektörü’nce yürütülür.